"EM" Sharika

Hamra Sanandaj x Sharina Bint Shalimah
Strain: Obbeyah Om Grees
born: 2014

Photo: Joanna Jonientz

Pedigree

 

Photo: Monika Grefenstein
 
Photo: Monika Grefenstein
 
Photo: Monika Grefenstein